Drodzy Rodzice,

Nasza strona www przechodzi gruntowną zmianę! Sukcesywnie będziemy na niej umieszczać zarówno bieżące informacje, jak i dodawać archiwalne posty. Zachęcamy do przesyłania uwag i sugestii dotyczących funkcjonalności i wyglądu naszej strony.


Prezydium Rady Rodziców ZS 46

23.04.2017 - Szkolenie dla rodziców – 25.04.2017 – 18:30-19:30 - ZMIANA GODZINY !

W dniu zebrań szkolnych, o godz. 18:30, odbędzie się szkolenie dla rodziców “Rodzic jako pierwszy profilaktyk młodzieży gimnazjalnej” w ramach Programu “Archipelag Skarbów”.
Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim rodzicom uczniów klas II i III gimnazjum.
Pomysłodawcą i realizatorem Programu profilaktyki zintegrowanej “Archipelag Skarbów” jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (a nie Biuro Edukacji).
“Archipelag Skarbów” to żywy i dynamiczny program profilaktyczny. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.

20.04.2017 - Stołówka szkolna

Prezydium Rady Rodziców przekazało Dyrekcji Szkoły zgłoszone przez Rodziców spostrzeżenia dotyczące jakości obiadów i organizacji pracy stołówki szkolnej. Zwróciliśmy się również z prośbą o wznowienie wykonania okresowych ankiet wśród uczniów korzystających z obiadów.
W ankiecie, wykonanej w marcu br., wzięło udział 133 uczniów klas 4-6 SP i 1-3G.
Uczniowie istotnie lepiej niż w poprzednich ankietach uznali, że obiad był ciepły, a porcja była wystarczająca. Gorzej wypadło pytanie dotyczące walorów smakowych dania. Uczniowie zgłosili szereg uwag, tak negatywnych, jak i pozytywnych.
Wyniki akinety i uwagi uczniów zostały przekazane do Ajenta.
Uzyskaliśmy obszerne pisemne wyjaśnienia i zapewnienie zwrócenia większej uwagi w zakresie:
- smaku oferowanych dań,
- estetyki podawanych obiadów,
- oczekiwań uczniów.
Jakość, różnorodność i smak posiłków oferowanych naszym dzieciom jest stałym elementem dialogu pomiędzy Radą Rodziców, Szkołą i Ajentem.
Szersza inforamcja dotycząca pracy stołówki szkolej został przekazana trójkom klasowym.

12.04.2017 - Organizacja ruchu na os. Boernerowo pozostaje BEZ ZMIAN !

W dniu 11 kwietnia br. opublikowany został raport z konsultacji społecznych „Jaka organizacja ruchu na Boernerowie?”, przeprowadzonych w dniach 20 stycznia–10 lutego 2017 roku. Raport dostępny jest na platformie konsultacji społecznych  oraz stronie internetowej dzielnicy, a także papierowej, znajdującej się w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo (pok. 219, II piętro w Urzędzie Dzielnicy). Rara Rodziców ZS 46, w trybie konsultacji społecznych, zgłosiła stanowczy protest wobec planów w odtworzenia przejezdności ul. Thommego (pomiędzy głównym budynkiem szkoły a halą sportową).
PODSUMOWANIE Raportu:
„Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców zgłoszone w trakcie konsultacji, Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął decyzję, aby nie zmieniać obowiązującej organizacji ruchu na terenie osiedla Boernerowo.”

09.04.2017 - Dostępność boisk szkolnych!


Informujemy, że mając na uwadze postulaty Rodziców dotyczące rozszerzenia udostępnienia boisk dla uczniów, Szkoła wystąpiła do Dzielnicy o wyrażenie takiej zgody.
Zgodnie z nowymi ustaleniami, od kwietnia br., boiska szkolne są dostępne poza dotychczasowymi dniami, czyli :
- sobota 10:00 – 16:00,
- niedziela 10:00 – 16:00,
również w:
- poniedziałek 17:15 – 20:15, tj. po zakończeniu zajęć SKS w naszej Szkole.
Zachęcamy do korzystania z infrastruktury szkolnej.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że w tym czasie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia podczas korzystania z boisk.
Informacja o otwartych boiskach w Dzielnicy Bemowo znajduje się na stronie naszej Dzielnicy: http://www.bemowo.waw.pl/sport_i_rekreacja/aktualnosci/otwarte_boiska,11990/ 

06.04.2017 - KARTA UCZNIA – bezpłatne przejazdy na terenie Warszawy!!!

W dniu 5/04/2017 r. Szkoła otrzymała od Zarządu Transportu Miejskiego pismo w sprawie współpracy dotyczącej wyrabiania Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2017 r.
Wzory wniosków zostały przekazane wychowawcom klas do rozdania uczniom. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu aktualnego zdjęcia rodzice oddają dokument wychowawcom.
Dokumenty zostaną przekazane do ZTM w dniu 12 kwietnia 2017 r.
W załączniku przekazujemy informację ZTM dla rodziców i wzór wniosku.

Pobierz Plik:

Pobierz
(wniosek.pdf)

Pobierz Plik:

Pobierz
(informacjadlarodzicw.pdf)

03.04.2017 - Szkolenie dla rodziców i kadry pedagogicznej

Szkołą zaprasza zainteresowanych rodziców na szkolenie antyterrorystyczne, które organizowane jest w ramach programu finansowanego przez MEN “Bezpieczna Plus”.
Szkolenie odbędzie się w szkole w dniu 5 kwietnia br. w godzinach 15:00-17:00.

29.03.2017 - Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły

W dniu 29.03.2017r. odbyło się w szkole wielogodzinne spotkanie przedstawicieli Prezydium RR z Dyrekcją Szkoły. W spotkaniu wzięli udział: p. G.Żółtowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 46, p. Danuta Zawadzka – Z-ca Dyrektora ds. Gimnazjum, p. J.Kuc – Z-ca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej, p. H.Paździerz – Kierownik Świetlicy). Omówiono poniższe tematy, poruszone przez rodziców w toku konsultacji z trójkami klasowymi.
1) obiady,
2) szkolenia dla kadry pedagogicznej i rodziców,
3) święta szkolne (święto szkoły, dzień sportu),
4) praca świetlicy i dostępność zajęć dodatkowych,
5) szachy w szkole, basen,
6) język angielski w klasach 1-3SP vs. rytm nauki w klasie 4,
7) rowery i dostępność boisk,
8) potrzeby remontowe (szkolniaczek, źródełko),
9) uzależnienia - papierosy, fonoholizm,
10) rozwijanie umiejętności grupowych i społecznych uczniów,
11) aktywność młodzieży (samorząd),
12) program pracy z dziećmi na zastępstwach,
13) biblioteka/księgozbiór.
W oddzielnych mailach będziemy przesyłać, do trójek klasowych, informacje dotyczące szczegółów omawianych tematów.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom klas, którzy podzielili się z Prezydium RR spostrzeżeniami i propozycjami na temat funkcjonowania Szkoły.

15.03.2017 - po zebraniu Rady Rodziców

W dniu 14.03.2017r. odbyło się Rady Rodziców i trójek klasowych, które było poświęcone:
1) przyjęciu Programu wychowawczego i profilaktyki Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie oraz
2) zapoznaniu się Rodziców z pracami, inicjatywami i projektami Samorządu Uczniowskiego, jakie miały miejsce i jakie są planowane w roku szkolnym 2016/17.
Nasza młodzież zaprezentowała bogatą listę działań, jaką podjęli w pierwszym półroczu, efekty działalności społecznej na terenie Szkoły jak i na poziomie Dzielnicy (w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy uczeń naszej szkoły pełni funkcję wiceprzewodniczącego!).
Gratulujemy naszym dzieciom zaangażowania i pomysłowości, a Paniom opiekującym się samorządami SP i G życzymy satysfakcji z pracy z tak fantastyczną młodzieżą i wytrwałości.
Na zebraniu zostały poruszone również inne tematy (foto, infrastruktura szkolna, integracja uczniów i rozwój umiejętności społecznych, kidspeak, wynik konsultacji 3-jek klasowych z rodzicami w klasach, biblioteka).

04.03.2017 - ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 
Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie ogłaszam zwołanie zwyczajnego zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46.
Zebranie odbędzie się w głównym budynku Szkoły w dniu 14 marca 2017r. (wtorek), w godzinie 17:45 – 18:30
 
Planowany porządek zebrania:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaproszeni goście:
zaprezentowanie przez przedstawicieli Szkoły istotnych kwestii związanych z Programem wychowawczym i profilaktyki Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie,
informacja o pracach Samorządu Uczniowskiego i realizowanych projektach.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programem wychowawczym i profilaktyki Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Zebrania.
 
Na zebranie zapraszam:
- trójki klasowe wszystkich oddziałów klasowych SP nr150 i Gimnazjum nr 86,
- przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych do Rady Rodziców.
 
Bratosława Mordzińska
Przewodnicząca Rady Rodziców ZS 46

03.03.2017 - Reforma Oświaty - spotkanie dla Rodziców

Pan Błażej Poboży, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców, które będzie dotyczyć planowanej organizacji pracy bemowskich placówek oświatowych od 1 września 2017 roku.
Spotkanie odbędzie się 3 marca 2017 roku (piątek) o godzinie 18.00 w sali widowiskowej w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Górczewskiej 201 (wejście od ul. Konarskiego).
Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji na temat wdrażania reformy oświaty na Bemowie oraz planowanej organizacji pracy placówek w nowym roku szkolnym.
 
Program spotkania
17.45 - 18.00 - Rejestracja uczestników spotkania
18.00 -18.05 - Rozpoczęcie spotkania i przekazanie informacji dot. jego organizacji  Katarzyna Załuska-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
18.05 - 19.00 - Wystąpienie dot. wdrażania reformy oświaty na Bemowie oraz planowanej organizacji pracy bemowskich placówek oświatowych od 1 września 2017 roku. Błażej Poboży Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Katarzyna Załuska-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
19.00 - 20.00 - Dyskusja - odpowiedzi na pytania rodziców. Błażej Poboży Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Katarzyna Załuska-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
20.00 - Zakończenie spotkania

10.02.2017 - Konsultacje społeczne dot. zmiany organizacji ruchu na osiedlu Boernerowo

Rada Rodziców Szkół nr 46 przekazała do Urzędu Dzielnicy pisemną opinię wyrażającą stanowcze i jednoznaczne stanowisko w odniesieniu do zaproponowanego rozwiązania w „Koncepcji organizacji ruchu dla obszaru osiedla Boernerowo w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Z zaskoczeniem i niedowierzaniem zapoznaliśmy się z zapisaną możliwością:
 
„docelowego odtworzenie przejezdności ulicy Thommego po likwidacji przegrodzenia ulicy w miejscu przejścia pomiędzy obiektami Zespołu Szkół nr 46 (wariant A)”.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu rozwiązaniu! Koncepcja ta jest absurdalna i niebezpieczna, świadczy o braku znajomości realiów funkcjonowania Zespołu Szkół nr 46 oraz całkowitym lekceważeniu bezpieczeństwa naszych dzieci.
Oczywistym jest, że przejazd ul. Thommeego musi pozostać niemożliwy, a przejście dzieci pomiędzy głównym budynkiem szkoły i hala sportową chronione i bezwzględnie bezpieczne.

W naszym Zespole Szkół nr 46 uczy się blisko 930 uczniów w wieku 5-16 lat. Szkoła była przygotowywana na ok. 450 uczniów. W XXI w. możemy pochwalić się niechlubną dwuzmianowością, bez realnej perspektywy poprawy tej sytuacji. Z uwagi na bardzo trudną sytuację lokalową i ilość uczniów, w hali sportowej odbywają się nie tylko zajęcia WF, ale również z innych przedmiotów (np. językowe, religii, przyrody i inne). Dzieci nieustannie wędrują pomiędzy budynkiem głównym szkoły a halą sportową. Część klas pokonuje tę drogę wielokrotnie w ciągu dnia!
Nie widzimy możliwości zapewnienia choćby minimalnego poziomu bezpieczeństwa dla naszych uczniów przy odtworzeniu przejezdności ul. Thommeego w jakiejkolwiek formie.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu rozwiązaniu!
W kwestiach bezpieczeństwa uczniów – naszych dzieci nie może być i nie zgadzamy się na żadne kompromisy, stwarzające jakiekolwiek zagrożenie!

30.01.2017 - Reforma Oświaty - spotkanie informacyjne

Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje spotkania informacyjne na temat wdrażania reformy ustroju szkolnego. Spotkania te organizowane są dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów i związków zawodowych.
Serdecznie zachęcamy do osobistego udziału w spotkaniach rodziców.
Według harmonogramu Kuratorium Oświaty w Warszawie spotkania dla naszej Dzielnicy odbędą się 3 lutego 2017 roku w następujących grupach:

 03.02.2017 r. godz. 13.00 Bemowskie Centrum Kultury Górczewska 201, Warszawa - Spotkanie z samorządami i dyrektorami;
03.02.2017 r. godz. 15.00 Bemowskie Centrum Kultury Górczewska 201, Warszawa - Spotkanie z nauczycielami;
03.02.2017 r. godz. 17.00 Bemowskie Centrum Kultury Górczewska 201, Warszawa – Spotkanie z rodzicami.

WSZYSTKICH obowiązuje rejestracja – należy wejść na stronę wskazaną poniżej. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji:
http://www.kuratorium.waw.pl/ pl/informacje/aktualnosci/ 10966,Harmonogram-spotkan- informacyjnych-reforma- edukacji.htm

08.01.2017 KidSpeak dla uczniów gimnazjum - ponownie w naszej Szkole!


W współpraca z AIESEC to już tradycja w naszej Szkole! Dzięki współpracy Rady Rodziców i Szkoły również w tym roku szkolnym w naszej Szkole pojawią się wolontariusze z rożnych krajów w ramach programu KidSpeak (organizowanego przez AIESEC).
W dniach 9-13 stycznia 2017 r. będziemy gościć trzech wolontariuszy AIESEC z Rumunii, Hongkongu i Meksyku. Podobnie jak to odbywało się w poprzednich edycjach programu, goście będą prowadzić zajęcia w języku angielskim opowiadając o krajach, z których pochodzą, ich kulturze, zwyczajach, jedzeniu itp.
Spotkania odbywają się w ramach zajęć z języka angielskiego, pod opieką nauczycieli anglistów. Programem opiekuje się p. Justyna Nurzyńska, za co serdecznie dziękujemy.
Czynione są starania, aby w tym roku szkolnym, również dla uczniów szkoły podstawowej, odbyły się kolejne spotkania.
Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i jest wysoko oceniany zarówno przez środowisko szkolne.
Program zostanie zrealizowany pod patronatem RR i sfinansowany z funduszu wspólnego Rady Rodziców (zakwaterowanie i wyżywienie dla gości oraz opłata na rzecz AIESEC). 

13.12.2016 Reforma Oświaty

- spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców z wizytatorami Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W dniu 13 grudnia 2016r. w sali Urzędu Dzielnicy Bielany odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców (zgodnie z zaleceniem Kuratorium, w spotkaniu mogło uczestniczyć jedynie 1 ew. 2 osoby z każdej z Rad Rodziców) bemowskich szkół z Wizytatorami Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Pana Zofią Rudnicką oraz Panem Jerzym Pawłowskim, którzy nadzorować będą m.in. naszą Szkołę.
Wizytatorzy przedstawili ogólnie dostępne informacje (m.in. na stornie MEN), nie udzielili odpowiedzi praktycznie na żadne z pytań Rodziców, ani nie rozwiali żadnych wątpliwości wyrażanych przez Rodziców. Pozostało nieodparte wrażenie, że żadna z poruszanych kwestii nie leży w polu kompetencji osób ani instytucji przez te osoby reprezentowanej.

07.12.2016 „Jestem rodzicem szczęśliwego dziecka”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa tel. (22) 666-17-73, (22) 666-17-74 e-mail: ppp20@vp.pl, www.ppp20.pl, zaprasza Rodziców na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2016 roku od 18.30 do 20.00.
 
 Zaproszenie Grupa wsparcia-oferta.pdf 

       15.11.2016 - Profilaktyka próchnicy - fluoryzacja

Fluoryzacja zębów zapobiega rozwojowi próchnicy, a także usuwa nadwrażliwość zębów. Obowiązkowa fluoryzacja stosowana jest u dzieci w szkołach podstawowych, również naszej SP 150. Przed drugą edycją fluoryzacji, ze składek na Radę Rodziców, zostały zakupione jednorazowe szczoteczki do fluoryzacji i przekazane pielęgniarce szkolnej.
Pamiętając o tym, jak ważne jest dbanie o zęby w tym wieku i jak często zarówno nasze dzieci, jak i my – Rodzice, często zapominamy o przyniesieniu szczoteczki do szkoły. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klas 4-6 SP (również ma tu znaczenie brak szafek na pozostawienie własnych szczoteczek. Z myślą o wszystkich zapominalskich, i tych który niechętnie biorą udział we fluoryzacji zostały zakupione szczoteczki.

08.11.2016 - ZDJĘCIA KLASOWE !!!

Po długich rozmowach, negocjacjach została wybrana firma fotograficzna: 5.6. Studio. Sesja fotograficzna  odbędzie się w dniach od 22.11.16 do 25.11.16.

Dokonaliśmy następującego wyboru produktów:      

1.  Zdjęcia klasowe ( grupowe ) 20x30 

2.  Portrety indywidualne 15 x21

3.  Portrety koleżeńskie 15x21

4.  Zdjęcia legitymacyjne 8 szt

5.  Kalendarz jednodzielny

6.  Kalendarz A5 

 

W szkole rozwieszone będą plakaty informujące o terminie zdjęć. Każdy uczeń otrzyma zamówienie na zdjęcia, które zawiera rodzaj wykonywanych zdjęć z cenami oraz informacją o stronie internetowej, gdzie prezentowane są projekty zdjęć. Uczeń przychodząc na sesję pokazuje zamówienie. Jeśli zapomni może powiedzieć o dodatkowych pozach i zostaną one zrobione np do kalendarza.


Po wykonaniu zdjęć każda klasa otrzyma link do strony internetowej gdzie będą zamieszczone zdjęcia. Wyboru będzie można dokonać w terminie od 05 - 08 grudnia po tym terminie zdjęcia zostaną usunięte. Każda klasa otrzyma zabezpieczenie przez indywidualny kod do linki, który umożliwi rodzicom wybór zdjęć. Kod będzie udostępniony rodzicom poszczególnych klas z zastrzeżeniem wyłączności dla danej klasy. Prosimy o nie przekazywanie kodu osobom niepowołanym. Sprzedaż zamówionych zdjęć i kalendarzy odbędzie się w szkole w dniach 21.12.16 i 22.12.16 w godz. 14 00 - 17 30.

25.10.2016 - Nasze GIMNAZJALISTKI zajęły II miejsce w Warszawie !!!

Uczennice naszego Gimnazjum zajęły II miejsce w piłce nożnej dziewcząt w 50 Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży!

Jesteśmy dumni i gratulujemy naszym uczennicom wspaniałego wyniku, a opiekunom przygotowania zespołu do zawodów!
 
 Dyplom II miejsce w Olimpiadzie Młodzieży


22.10.2016 - Warsztaty dla rodziców "Pudełko z posiłkiem do szkoły" 25.10.2016 r.

We wtorek, 25 października w godz. 17.30-19.30 odbędą się kolejne warsztaty z cyklu „Wiem, co jem” pt. "Pudełko z posiłkiem do szkoły" ul.Senatorska 27, sala konferencyjna (I piętro).

M.St. Warszawa zaprasza na kolejne warsztaty dla rodziców "Wiem, co jem". Tym razem temat "Pudełko z posiłkiem do szkoły". Rodzice będą mogli dowiedzieć, jak przygotować posiłek do szkoły dla dziecka, aby był smaczny i różnorodny oraz dostarczał energii i wielu składników pokarmowych na wiele godzin nauki. Rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w pokazie kulinarnym i degustacji potraw przygotowanych na bazie produktów bogatych w składniki pokarmowe, które dostarczą energii na wiele godzin nauki w szkole.


Program spotkania:
 • Posiłek w szkole podstawą do dostarczenia energii i wielu składników pokarmowych na kilka godzin nauki.   
 • Propozycje potraw, które mogą stać się alternatywą dla kanapek.   
 • Degustacja. Dyskusja. Podsumowanie.  
 
Prowadzenie:
 • Marta Widz – inicjatorka i koordynatorka kampanii społecznej „Wiem, co jem”, Centrum  
 • Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy    
 • dr inż. Agnieszka Sulich – specjalistka ds. żywienia, Centrum Komunikacji Społecznej  
 • Urzędu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie    
 • Katia Roman-Trzaska – Little Chef Szkoła Gotowania dla Dzieci   
Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach.
 
 Wiem_co_jem_warsztaty

05.10.2016 - 7 Noc w Instytucie Lotnictwa!

14 października 2016 roku Instytut Lotnictwa organizuje 7. „Noc w Instytucie Lotnictwa”, największą w Polsce nocną imprezę edukacyjną, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego oraz promocja zawodów inżynierskich. Wydarzenie odbędzie się w godz. 17:00-23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Wstęp wolny dla wszystkich gości.

Największą atrakcją tegorocznej edycji imprezy będzie przylot samolotu wielozadaniowego F-16, myśliwca MiG-29 oraz samolotu transportowego CASA C295M.

Nasi goście będą mieli też wyjątkową okazję spotkać twórców filmu „Dywizjon 303”.

Dla tych, co prócz techniki lubią podziwiać piękno latających maszyn, pojawi się Zespół Akrobatyczny „Żelazny” wraz z samolotem. Szczególnym wyróżnieniem jest także wybór Instytutu Lotnictwa w tym szczególnym dniu na miejsce polskiej premiery śmigłowca SD-150 Hero produkcji PZL Świdnik/Leonardo Helicopters.

Łącznie tym roku będzie można z bliska obejrzeć prawie 30 samolotów i śmigłowców – w tym także, znany z poprzednich edycji śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Płomienne atrakcje zapewni zwiedzającym również piękna biało-czerwona „Iskra”.

Wydarzenie, ze względu na swój charakter edukacyjny, jest skierowane również do dzieci i młodzieży!

Więcej informacji na stronie instytutu: http://ilot.edu.pl/7-noc-instytucie-lotnictwa/

04.10.2016 - ZAPROSZENIE

UKS SP 321  Warszawa Bemowo i Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo zapraszają nauczycieli Wychowania Fizycznego na warsztaty z zakresu tematyki dotyczącej rozwoju emocjonalnego, sportowego oraz zdrowotnego dzieci w ramach imprezy sportowej, która odbędzie się 8 października (sobota) w hali sportowej SP 321, przy ul. Szadkowskiego 3.

Psycholog, dietetyk oraz ortopeda opowiedzą jak w szkole oraz domu wspierać rozwój młodego sportowca.

Warsztaty dedykowane są nauczycielom WF, trenerom oraz rodzicom.

W tym czasie dzieci będą uczestniczyć w otwartym treningu z Dorotą Świeniewicz oraz Witoldem Romanem.

Podobna impreza odbędzie się 15 października (sobota) na terenie OSiR Polna (ul. Polna 7A), na którą organizatorzy serdecznie zapraszają!
 
 

27.09.2016 - ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46 w Warszawie ogłaszam zwołanie zwyczajnego zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 46.

Zebranie odbędzie się w głównym budynku Szkoły w dniu 04 października 2016r. (wtorek), o godzinie 18:00.

Planowany porządek zebrania:

Przyjęcie porządku obrad.

I. Część Zebrania:

 • Zaproszeni goście: Zaprezentowanie przez przedstawicieli Szkoły istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz planów na rok Szkolny. Pytania Rodziców.

II. Część Zebrania:

 • Prezentacja Sprawozdania Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2015/16.
 • Omówienie przedstawionej informacji i przyjęcie Sprawozdania.   
 • Wybory składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/17 oraz podjecie decyzji o liczbie ich członków.   
 • Przyjęcie uchwały w sprawie propozycji składki rocznej na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017.  Ustanowienie konkursu Rady Rodziców wspierającego motywację poszczególnych klas do dokonania wpłat na fundusz Rady Rodziców.
 • Przyjęcie preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zebrania.

Na zebranie zapraszam:

 • trójki klasowe wszystkich oddziałów klasowych SP nr150 i Gimnazjum nr 86 (w szczególności na I Część Zebrania),
 • przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych do Rady Rodziców.

17.09.2016 - ubezpieczenie NNW 2016/2017

W zakładce Ubezpieczenie NNW zostały umieszczone, otrzymane od PZU, dokumenty i informacje dotyczące nowej polisy ubezpieczenia NNW dla naszych uczniów, na rok szkolny 2016/2017.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ubezpieczenia.
Copyright ©2016 RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 46, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 551