Ubezpieczenie NNW uczniów SP 150

na rok szkolny 2019/2020

 
Polisa Colonnade - dostępne trzy warianty:
 
Suma ubezpieczenia
(w złotych)
Składka
ubezpieczenia
(w złotych)
Numer polisy
20 000,00 45,00 4212100629
35 000,00 65,00 4212100630
50 000,00 100,00 4212100631
 
Dodatkowo załączamy - patrz pliki do pobrania poniżej:
 
1. ofertę NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150,
2. OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Colonnade,
3. oświadczenie Rodzica/Opiekuna przystąpienia do ubezpieczenia,
4. tabela do uzupełnienia dla Skarbnika klasowego - lista grupowego ubezpieczenia,
5. formularz zgłoszenia szkody.

Uprzejmie informujemy, że w dniu pierwszych zebrań z Rodzicami dostarczone zostaną do szkoły:
 
1. ulotki z ofertą NNW - w pliku do pobrania poniżej,
2. oświadczenie Rodzica/Opiekuna przystąpienia do ubezpieczenia - w pliku do pobrania poniżej.
3. OWU - w pliku do pobrania poniżej.
 
Procedura przystąpienia do ubezpieczenia:
 
1.       Rodzic/Opiekun wpłaca składkę i dostarcza oświadczenie przystąpienia do ubezpieczenia do Skarbnika klasowego do końca września 2019 r.,
2.       zebrane składki Skarbnik klasowy przelewa na konto polisowe do 5 października 2019 r., uzupełnia tabelę - listę grupowgo ubezpieczenia - w pliku do pobrania poniżej i wraz z oświadczemiami indywidualnymi Rodziców/Opiekunów oraz dowodem przelewu dostarcza bez zbędnej zwłoki do pokoju  kierownika gospodarczego - wejście boczne szkoły.
Nr konta bankowego:
70 1160 2202 0000 0002 8102 5034
Tytuł przelewu:
NNW, klasa, SP 150 Warszawa
 
Dla osób, które nie zdążyły/nie mają możliwości wpłacenia składki do Skarbnika klasowego:
 
1.       Rodzic/Opiekun wpłaca składkę na konto polisowe i dostarcza oświadczenie wraz z dowodem przelewu do końca września 2019 r. do pokoju kierownika gospodarczego - wejście boczne szkoły.
 
Nr konta bankowego:
70 1160 2202 0000 0002 8102 5034
Tytuł przelewu:
NNW, imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 150 Warszawa
 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Brokerem Ubezpieczeniowym:

  p. Łukasz Bedełek
 Tel.: 785 858 493
 E-mail: lukasz.bedelek@nordpartner.pl

Oferta ubezpieczenia NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(ofertaubezpieczeniannw-sp150.pdf)

OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Colonnade - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(owu_nnw_school_protect.pdf)

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna przystąpienia do ubezpieczenia - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(owiadczenie_indywidualne-przystapieniedonnw.pdf)

Tabela do uzupełnienia dla Skarbnika klasowego - lista grupowego ubezpieczenia - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(listadonnwiwytycznedlaskarbnikwgrup.pdf)

Formularz zgłoszenia szkody - r. szk. 2019/2020:

Pobierz Plik:

Pobierz
(formularzzgoszeniaroszczenia-colonnade.pdf)

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2018/19

 
Polisa: Colonade
Suma ubezpieczenia: 45.000 - 50.000 zł w zależności od wariantu (dostępne są 3 warianty)
Składka roczna - 42 - 75 zł od ucznia w zależności od wariantu
 
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami nowej polisy NNW dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150:

1. Ogólne Warunki ubezpieczenia NNW: 
data/files/owu_nnw_school_protect_2604_2018_z.pdf
 
2. Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie na rok szkolny 2018/2019:
data/files/ofertannwszkolne2018.2019_sp_150_int1.pdf
 
3. Zgłoszenie szkody:
data/files/zgoszenie_szkodycolonnade2018_2019_1537647445.pdf
 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z brokerem ubezpieczenia:
Broker Gold Marzena Spaniał
Tel.: 605 170 879
email: marzena.spanial@broker-gold.pl

Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

dotycząca ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), sprawująca nadzór nad zakładami ubezpieczeń i pośrednikami ubezpieczeniowymi, wydała komunikat poświęcony problematyce oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (dalej jako: ubezpieczenie NNW). Zasygnalizowano, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń powinny informować zainteresowanych (ubezpieczających, czyli szkół, a w dalszej kolejności przedstawicieli ustawowych ubezpieczonych, czyli rodziców) przede wszystkim o:
1) zakresie ochrony ubezpieczeniowej (tj. sytuacjach, których zaistnienie spowoduje możliwość wypłaty świadczenia),
2) procedurach likwidacyjnych (sposobie realizacji roszczeń w postaci wypłat świadczeń),
3) zależności pomiędzy wysokością sumy ubezpieczeni, czyli maksymalną wysokością do  jakiej odpowiada zakład ubezpieczeń (ewentualnie podmiotów odpowiedzialności za  określone uszczerbki na zdrowiu), a wysokością świadczeń oraz powiazaniu tej kwestii z  wysokością składki.
 
Zakłady ubezpieczeń powinny przedstawić oferty ubezpieczeń w różnych wariantach zakresów ubezpieczenia i cen (wysokość składki), w taki sposób, aby wybór ostatecznej oferty nie był wynikiem sugestii co do wyboru wariantu najtańszego, ale by był poprzedzony analizą realnych potrzeb ubezpieczonych. Według KNF takie działania zmierzające do  pogłębienia wiedzy w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia zapobiegną podjęciu niewłaściwej decyzji dotyczącej wyboru wariantu ubezpieczenia, a tym samym rozczarowaniu wysokością kwot wytracanych z tytułu uszczerbków na zdrowiu albo wręcz brakiem wypłat. Brak dopasowania oferty ubezpieczenia NNW do potrzeb ubezpieczanych dzieci i młodzieży szkolnej może skutkować sytuacją, w której wysokość świadczeń będzie na minimalnym poziomie i nie będzie stanowić w  istocie realnie odczuwanej rekompensaty za doznany ból, ograniczoną mobilność i inne negatywne przeżycia oraz nie pokryje kosztów związanych z  odzyskiwaniem zdrowia.
 
W świetle przepisów prawa dotyczących ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z  oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Zakaz ten obejmuje również osoby działające na rzecz lub  w  imieniu ubezpieczającego (w szczególności dyrektorów szkół). Nie może zatem dochodzić do sytuacji, w których w zamian za wybór przez szkołę lub radę rodziców oferty ubezpieczenia NNW, zakłady ubezpieczeń przekazują gratyfikacje finansowe lub materialne ubezpieczającym, podmiotom działającym na rzecz lub w imieniu ubezpieczających, a także szkołom.
 
Szkoły nie powinny uwzględniać środków z funduszu prewencyjnego jako elementu oferty zakładu ubezpieczeń, od której zależeć może wybór konkretnego ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń nie są przy tym uprawnione do wykorzystywania środków z funduszu prewencyjnego jako elementu zwiększającego określone korzyści w ramach ubezpieczenia, w zamian za  wybór oferty. Fundusz prewencyjny może zostać wykorzystany tylko i  wyłącznie na finansowanie działalności prewencyjnej, tj. mającej na celu zmniejszenie ryzyka zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (przykładowo na  infrastrukturę szkolną związaną z  bezpieczeństwem uczniów).
Copyright ©2018 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 715