Powitanie

Szanowni Rodzice, 

Witamy Was w zakładce Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie. Znajdziecie tu aktualne posty oraz przydatne informacje związane z funkcjonowaniem naszej społeczności szkolnej. W razie uwag i/lub potrzeby wzbogacenia naszej strony, piszcie na naszą skrzynkę. 

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, 
Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Rada Rodziców, czyli ogólnoszkolna rada rodziców składająca się z przedstawicieli wszystkich rad oddziałowych, działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59), ustawy formułującej na nowo system oświaty w Polsce od 2017 r. 

Wymieniona ustawa reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególności sposób powoływania rady rodziców oraz jej kompetencje. 

Kompetencje rady rodziców (związane z różnymi szczegółowymi kwestiami) można znaleźć także w licznych aktach prawnych niższego rzędu, przede wszystkim w rozporządzeniach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Teksty wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń (także tych, które dotyczą systemu oświaty) znajdują się na stronie internetowej Sejmu RP: sejm.gov.pl 

Teksty obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty, a także informacje o propozycjach zmian, konsultacjach oraz projekty nowych aktów prawnych z obszaru edukacji, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: men.gov.pl