Zakres działań Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie w r. szk. 2019/2020: 
1.
Podpisaliśmy umowę z Fundacją Studencką Młodzi Młodym celem uzyskania przychodów z 1%.
Uzyskane przychody z tego tytułu w r. szk. 2019/2020 w wysokości  - 5  438,97 zł - w całości zostały przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby naszej społeczności szkolnej – dyskoteki, bale, imprezy okolicznościowe. 
Wartość zakupionego sprzętu wyniosła : 6 065,52 zł. 
Różnica między ceną zakupu a przychodami z 1% w wysokości 626,55 zł została pokryta z funduszy Rady Rodziców.
2.
Zakupiliśmy i przygotowaliśmy do odbioru z podziałem na klasy - 371 sztuk nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla:
·      uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem,
·      wyróżnionych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. 
Wybór nagród dla trzecioklasistów uzgodniony został z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Jasek - zakupiono "Akademię Pana Kleksa". 
Dla klas 4 – 8 zakupiono lektury szkolne zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu RR w dniu 24.09.2019 r. Zakup skonsultowano dodatkowo z polonistami uczącymi w poszczególnych klasach. 
Większość nagród stanowiły tzw. kolorową klasykę - twarda okładka, kredowy papier, kolorowe ilustracje.
Wartość ogółem zakupionych nagród to kwota 4 689,49 zł.
3.
W ramach organizacji Tłustego Czwartku zakupiliśmy pączki dla całej społeczności szkolnej - w sumie dla 35 oddziałów od 0 - 8 oraz pracowników szkoły; ilość pączków odpowiadała ilości uczniów w danym oddziale. 
Pączki upiekła dla nas Pracownia Cukiernicza „Zagoździński” przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie.
Wartość zakupu: 2 202,50 zł.
4.
Z okazji Mikołajek zakupiliśmy 78 szt. ptasiego mleczka dla wszystkich oddziałów w szkole oraz pracowników szkoły.
Wartość zamówienia: 795,60 zł.
5.
Sfinansowaliśmy występy Filharmonii Narodowej w placówce naszej szkoły w kwocie 2 520,00 zł.
6.
Pokryliśmy koszt zakupu wody i słodkości dla wszystkich uczestników Dzielnicowego Konkursu Matematycznego w kwocie 478,53 zł.
7.
Ponadto:
- sfinansowaliśmy:
o  zakup koszulek dla uczniów na Bieg Niepodległości,
o  odnowienie domeny www.zs46rodzice.pl,
o  koszt serwera i kreatora,
o  zakup dyplomów dla uczniów z okazji ślubowania klas pierwszych,
o  zakup balonów, wstążek dla uczniów na niebieski marsz w imię praw dziecka,
o  zakup kwiatów i cebulek do ogrodu szkolnego,
o  koszty utrzymania akwarium,
o  nagrody dla uczniów uzdolnionych plastycznie w ramach konkursów plastycznych,
o  e-booki na potrzeby uczniów w okresie nauki on line,
o  bony Empik dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrodę specjalną dla Ucznia Roku 2019/2020,
o  zakup nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, biorących udział w konkursie plastycznym "Pluszowy miś”.
- dofinansowaliśmy:
o  imprezy okolicznościowe,
o  wycieczki szkolne uczniom, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.
8.
Zorganizowaliśmy w porozumieniu z opiekunami SU oraz Dyrekcją dwie szkolne dyskoteki w pierwszym półroczu r. szk. 2019/2020.
9.
Reprezentowaliśmy Radę Rodziców w szkolnych imprezach okolicznościowych, m.in. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości.
10.
Reprezentowaliśmy Radę Rodziców w Radzie Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowe sprawozdanie z Rady Pedagogicznej przedłożone zostało w formie mailowej wszystkim radom oddziałowym - mail Przewodniczącej Rady Rodziców z 31.08.2020 r.
11.
Realizowaliśmy zamówienia na potrzeby klas 4 – 8 ćwiczeń z biologii, geografii i historii po cenie dotacyjnej. Warunkiem otrzymania ceny dotacyjnej – 6,18 zł – było złożenie zamówienia za pośrednictwem RR. Zamówienia finansowane były z funduszy klasowych.
12.
Prowadziliśmy zakładkę Rady Rodziców.
13.
Zajmowaliśmy się prowadzeniem korespondencji, m.in. z Radą Rodziców, Dyrekcją, nauczycielami/wychowawcami.
14.
Sporządziliśmy Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. - Przewodnicząca RR.
15.
Sporządziliśmy Preliminarz na r. szk. 2019/2020, który Rada przyjęła na Walnym Zebraniu w dn. 24 września 2019 r. - Przewodnicząca RR.
16.
Skarbnik Rady wynegocjował ofertę ubezpieczenia NNW. Umowę podpisali: Dyrekcja, Przewodnicząca i Skarbnik RR.
17.
Zaopiniowaliśmy w formie uchwał RR, m.in.:
o  pracę nauczycieli naszej placówki w związku z dokonywaną oceną ich dorobku zawodowego - w sumie dla dwunastu nauczycieli,
o  Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły,
o  szkolny zestaw programów nauczania i podręczników,
o  dodatkowe zajęcia edukacyjne,
o  Projekt planu finansowego - Budżet na 2019 rok,
o  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
18.
Na posiedzeniu Prezydium w dniu 29.10.2019 r., m.in.:
o  dokonaliśmy wyboru fotografa,
o  wyraziliśmy zgodę na sfinansowanie zapotrzebowania zgłoszonego przez P. Sylwię Młodecką – zakup koszulek na Bieg Niepodległościowy,
o  podjęliśmy decyzję o organizacji warsztatów prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza; warsztaty udało się zorganizować bezkosztowo dla klas starszych w dniach od 14 do 17 grudnia 2019 r., a dla klas młodszych w dniach 15 i 16 lutego 2019 r.,
o  podpisaliśmy porozumienie z Panią księgową,
o  zwróciliśmy się z wnioskiem do Dyrekcji celem przystąpienia do akcji „Pozytywna uwaga”,
o  skierowaliśmy prośbę do rodziców o solidarne wpłaty na fundusz RR oraz
o  zamieściliśmy informację na tablicy ogłoszeń o składzie Prezydium, podziękowań za wpłaty, danych z numerem konta, itp.
Z powodu COVID-19 nie udało nam się zorganizować planowanych Walentynek, Dnia Dziecka, warsztatów z praktykantami AIESEC i dwóch kolejnych dyskotek.
 
Prezydium wydatkowało fundusze na podstawie zatwierdzonego na Walnym Zebraniu RR w dniu 24.09.2019 r. Preliminarza na r. szk. 2019/2020 zgodnie z zasadą, że planowane wydatki i przychody powinny być zbilansowane oraz zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 

Warszawa, 1 października 2020 r.